Луѓето “не сум јас таков” се секогаш такви!

Скопје пред да го дофатат дилерите на маркици

Градот убав

Скопје бил убав град. По катастрофалниот земјотрес изграден е одново и плански, убав и многу зелен град. После дојдоа градоначалниците и урбаните атентатори. Кратка многу тажна приказна.