Ноктите сите у различна боја се разбирливи само ако имаш сестра во градинка и сте се заиграле со фломастери.

Browsing Tag

Ada Lovelace