На луѓето кои ме бараат само коа нешо им треба им праќам порака “кој е?”

Фасадите може да бидат и убави

За разлика од кај нас

Фасадите на зградите имаат неколку важни функции: заштита на елементите, енергетска ефикасност, акустична изолација. Фасадите го одредуваат визуелниот изглед на зградата. Добро дизајнирани и изработени фасади можат да го подобрат внатрешниот и надворешниот изглед на зградата и да создадат пријатна атмосфера. Ова е посебно важно во градските средини и областите каде што се градат нови објекти и каде што е важно да се поддржува квалитетниот визуелен и архитектонски стандард.  Исто како кај нас.

Луѓето почнале да прават фасади пред многу векови. Историјата на фасадите е долга и во зависност од различни културни и географски контексти. Фасадите можат да се најдат во различни форми и стилови, што се менуваат со текот на времето и според културните и архитектонски влијанија на одредена епоха. Примери за раните форми на фасадите може да се најдат во старите градови од Месопотамија и Египет, каде што се градело со камен и тула. Во античката Грција и Рим, фасадите биле украсени со колони и скулптури, претставувајќи голем архитектонски и уметнички напредок.

Во средниот век, фасадите на црквите и катедралите во Европа биле изградени со цел да претстават религиозни сцени и симболи, со употреба на стакло и мозаици. Во ренесансата, фасадите добиле повеќе детали и уметничка изработка, со користење на мермер и различни облици на украси. Современите фасади вклучуваат употреба на нови материјали, како стакло, челик и алуминиум, и иновативни дизајни што ги зголемуваат енергетската ефикасност и урбаниот апел на зградата.

Ви издвоив неколку убави фасади што ги има низ светов, не ставив слика од нашите фасади за да им дадам шанса на другиве да се најубави.